Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat klassieke homeopathie werkzaam is
bij allerlei klachten, ziektes, kwalen en aandoeningen.

Hieronder staan er een aantal:

| Ondanks grote tegenwerking is dan toch het Australische onderzoek naar de werking van
homeopatische middelen vrijgegeven. 
Kijk voor meer informatie (in het engels) op de website van het HRI.

| Hieronder staat een filmpje waarin helder wordt uitgelegd hoe homeopathie werkt.
Het gaat over een wetenschappelijk onderzoek van de celbiologen Dr. Roel van Wijk en Dr. Fred Wiegant.
Het bewijst het bestaansrecht van het similia principe (het gelijksoortige met het gelijksoortige behandelen)
in de homeopathie. Het laat zien hoe het zelfherstellend vermogen op celniveau functioneert.

 

| Meerderheid Nederlanders wil alternatieve geneeswijzen in basispakket

Volgens recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er grote behoefte aan de opname van alternatieve geneeswijzen in het basispakket. In Nederland worden alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, acupunctuur en osteopathie niet vergoed vanuit de basisverzekering. Mensen kunnen hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

De meerderheid van de volwassen bevolking is het hier niet mee eens en vindt dat alternatieve geneeswijzen moeten worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering: 22 procent vindt dat dit voor alle alternatieve geneeswijzen moet gelden en 38 procent voor één of enkele.

De trend van de afgelopen jaren is juist dat verzekeraars steeds minder alternatieve geneeswijzen vergoeden. De Vereniging Homeopathie gaat komende maand met verzekeraars in gesprek om de bevindingen van het CBS te bespreken en te pleiten voor een betere vergoeding van natuurlijke geneeswijzen in de zorgverzekeringspakketten.

Bron: CBS
Artikel CBS

| Explosieve groei gebruik homeopathie


Volgens de WHO (World Health Organisation) is homeopathie de tweede geneeswijze ter wereld. Het wordt toegepast in 66 landen en het aantal gebruikers groeit snel.

Ook het bureau Transparency Market Research herkent deze trend. Volgens onderzoek is het gebruik van homeopathie is wereldwijd de afgelopen jaren explosief gestegen, vooral in Europa, Noord Amerika, Azië, het Midden Oosten en Afrika.

De behoefte aan maatwerk en het vertrouwen in homeopathie zorgen voor een significante groei. Verder speelt mee dat het besteedbaar inkomen in veel landen de afgelopen jaren is gestegen. Dit maakt het voor patiënten vaker mogelijk te kunnen kiezen voor een homeopathische oplossing die niet altijd door de verzekeraar wordt vergoed.

Het onderzoeksbureau schat dat het wereldwijde gebruik van homeopathie tot en met 2024 met 18,2% zal toenemen.

In Europa wonen de meeste homeopathie gebruikers, gevolgd door Azië en Noord Amerika.

Artikel

| Europees advies over homeopathie gebaseerd op frauduleus onderzoek. Nu komt de aap uit de mouw.

De werking van homeopathie is allang bewezen. Zo werd in 1997 bewezen dat homeopathische middelen significant beter werken dan een placebo. 

De European Academies Science Advisory Council (EASAC), de koepel van Europese Wetenschapsacademies, claimt dat er geen bewijs is, maar baseert dit op onbetrouwbare, deels frauduleuze rapporten.

Tot die conclusie is de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) gekomen.

Veilig
Er zijn vier meta-analyses gedaan naar alle studies over homeopathie. Die waren allemaal positief. De conclusie van de vierde meta-analyse (Klaus Linde, Lancet, 1997) was dat homeopathie significant beter werkt dan een placebo.

De EASAC baseert haar conclusie echter op een vijfde meta-analyse, die gebaseerd blijkt te zijn op onvergelijkbare onderzoeken. De koepel haalt ook een Australische studie aan waarin, zo is gebleken, gegoocheld is met de cijfers. De organisatie stelt daarnaast zonder onderbouwing dat homeopathie schadelijk kan zijn. Alle onderzoeken wijzen echter uit dat homeopathie veilig is en geen bijwerkingen heeft.

200.000
Gewone medicijnen brengen daarentegen wel veel bijwerkingen met zich mee. Voor een bijwerking moet je dan vaak weer een ander medicijn gebruiken. Het gevolg is dat sommige mensen een hele reeks medicijnen hebben en alsnog last van bijwerkingen hebben. Volgens medicijnwaakhond EMA overlijden in de EU jaarlijks ongeveer 200.000 mensen aan de bijwerkingen van reguliere medicijnen.

Totaalbeeld
Homeopathische geneesmiddelen worden niet alleen uitgezocht op de ziekte of klacht, maar er wordt ook gekeken naar het totaalbeeld van de mens. Het is hierdoor een individuele vorm van geneeskunde. Niet ieder mens reageert namelijk hetzelfde op een geneesmiddel.

Erkende behandelmethode
In andere landen is homeopathie al een officieel erkende behandelmethode. In Zwitserland wordt homeopathie volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
In India, Brazilië en verschillende Amerikaanse staten is het zelfs een medisch specialisme.

| EPI3-studie toont aan dat homeopathie besparend werkt

De Franse EPI3-studie toont aan dat homeopathie geen marginale behandeling is, maar even efficiënt, zo niet zuiniger werkt dan een conventionele therapie. De studie omvat 8.500 patiënten. Er werden vier criteria onderzocht : de evolutie van de pijn, de farmaceutische consumptie, de secundaire effecten en het toekomstperspectief.

Artsen werden verdeeld in drie groepen: 197 ‘allopathische’ artsen die nooit homeopathische middelen voorschrijven, 356 artsen die dat af en toe doen, en 250 ‘homeopathische artsen’. Uit de studie blijkt dat drie types van patiënten die respectievelijk leden aan musculoskeletale pijn, angststoornissen, en bovenste luchtwegeninfecties 48 tot 60% minder pijnstillers, 66% minder psychofarmaca en 50% minder antibiotica gebruikten en toch dezelfde uitkomst hebben als bij een conventionele behandeling. De auteurs pleiten dan ook voor de integratie van de homeopathie in de medische praktijk.

EPI3 is de grootste farmaco-epidemiologische studie ter wereld die uitgevoerd werd in de huisartsgeneeskunde in Frankrijk. De studie liep van 2006 tot 2010 en werd opgezet om tegemoet te komen aan de vraag van de gezondheidsautoriteiten.

Er zijn meer dan 400.000 artsen die regelmatig homeopathische geneesmiddelen voorschrijven. Die kunnen niet allemaal gek zijn. Homeopathie is geen alternatieve geneeskunde maar maakt integraal deel uit van ons totale geneeskundige aanbod, net zoals de nucleaire, de immunologische en binnenkort AI-geneeskunde. Het is geen stand alone discipline maar werkt complementair. 

Waar ligt hem dan het verschil? Vanwaar de weerstand die homeopathie bij sommigen oproept? Boiron: ” Homeopaten hebben meer aandacht voor de individuele patiënt. Het is geen seriegeneeskunde. Een homeopaat luistert, observeert, gaat dan pas handelen. Soms werken homeopathische middelen niet, dan moet een alternatief gezocht worden. Homeopathie is nooit doctrinair. Wat niet altijd van andere artsen kan gezegd worden.”

Een homeopaat zal dus nooit een conventionele oncologische behandeling afwijzen? Boiron: “Uiteraard niet. Maar hij zal wel mee zoeken naar een oplossing om de behandeling van de patiënt zo zacht mogelijk te maken.”

Bron: NVKH

| Zwitserland: Homeopathie is werkzaam, doelmatig en besparend

Dr. Hansueli Albonico is arts in Zwitserland, een land dat medische diversiteit in het gezondheidssysteem verankerd heeft. De DZVhÄ (Deutscher Zentralverein homöopatischer Ärtzte) sprak met de voorzitter van de vereniging van Zwitserse Complementaire Artsenorganisaties over een mijlpaal in de complementaire geneeskunde.

Mijnheer Albonico, 16 juni 2017 was een belangrijke dag voor de complementaire geneeskunde in Zwitserland. Wat gebeurde er die dag?
We zijn heel blij dat in Zwitserland ons burgerinitiatief ‘Ja tegen complementaire geneeskunde’ definitief naar een officiële wetgeving is omgezet. De klassieke Homeopathie is naast de antroposofische geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de fytotherapie één van de medische gebieden die in Zwitserland ter discussie stonden. Nu heeft de gehele Bundesrat op 16 juni 2017 besloten dat alle vier deze complementaire geneeswijzen definitief in de Zwitserse basiszorgverzekering opgenomen blijven.

Betreft dit een tijdelijke maatregel?
Nee, het besluit geldt uitdrukkelijk voor onbepaalde tijd. De opname van de complementaire geneeswijzen in de basisverzekering was de laatste jaren tot eind 2017 beperkt. We waren er niet zeker van of de inspanning van alle betrokkenen werkelijk tot een doorbraak zou leiden, maar het is gelukt.

In Duitsland beweren vele media dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs zou zijn voor homeopathie. En nu besluit Zwitserland om deze geneeswijze in de basisverzekering op te nemen. Hoe verliep de dialoog met de wetenschap in Zwitserland?
Dat was zeer spannend. De dialoog heeft zich over 20 jaar uitgestrekt en vormde de brug tussen wetenschap en politiek. We kennen dat uit het Klimaatdebat – het is niet eenvoudig. Maar hier heeft de democratie ons heel erg geholpen. Wij konden niet alleen het burgerinitiatief in het leven roepen en daarbij een tweederde meerderheid halen, maar ook een vruchtbare en succesvolle dialoog met alle betrokken partijen ontplooien. In de laatste anderhalf jaar vonden de gesprekken binnen een commissie van experts plaats.

Wie zaten er in die commissie?
Dat waren vertegenwoordigers van de complementair werkende artsen, maar ook van het departement van Binnenlandse Zaken, in het bijzonder het departement van Gezondheid, alsook vertegenwoordigers van de Zwitserse universiteiten, de Zwitserse Academie van medische wetenschappen, de verzekeraars en ook patiënten.

Gezamenlijk hebben we het in zeer vruchtbare bijeenkomsten voor elkaar gekregen om het wetenschappelijk bewijs, dat absoluut aanwezig is, naar heel concrete aanpassingen om te zetten. De uitvoering vond volgens de wettelijke vereisten van het gezondheids- en verzekeringsrecht plaats. Ook de behandelwijzen van de complementair werkende artsen moeten recht doen aan de wetenschap en voldoen aan het zogenaamde WZW-bewijs: Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit (Werkzaamheid, Doelmatigheid en Spaarzaamheid).

Dan ziet u in Zwitserland precies deze punten met betrekking tot homeopathie vervuld?
Precies. Met het huidige besluit van de Bundesrat wordt bevestigd dat zowel de werkzaamheid alsook de doelmatigheid en de besparing voldoende meetbaar is, zodat de opname in de basiszorgverzekering verder gewaarborgd kan worden.

In de wetenschap werkt men met zogenaamde RCT’s, dubbelblind gecontroleerde studies, die als Gouden Standaard gelden in de evidence based geneeskunde. RCT’s kunnen echter niet uitdrukken welk therapeutisch nut patiënten onder alledaagse omstandigheden van een methode ondervinden.
Onderzoeksgegevens uit de gezondheidszorg kunnen dat wel, en deze bewijzen dat homeopathie een therapeutisch nut heeft in de medische geneeskunst. Heeft het gezondheidszorgonderzoek bij uw wetenschappelijke debatten een rol gespeeld?

Ja. Het gezondheidszorgonderzoek heeft de laatste 20 jaar in toenemende mate aan betekenis gewonnen.  Het was spannend te zien, hoe dat zich ontwikkeld heeft. Oorspronkelijk sprak men simpelweg van werkzaamheid en RCT’s. Daarna werd dit uitgebreid met nut en de vraag: ‘Hoe definieert men nut?’, tot zich de vraag naar het gezondheidszorgonderzoek verder ontwikkelde. In het gezondheidsonderzoek gaat het erom dat de patiënt en de arts naar het resultaat -dus naar de ervaringen onder alledaagse omstandigheden- bevraagd worden. Dat ging door de gerandomiseerde, dubbelblind gecontroleerde studies verloren.

Hoe ziet u de onderzoekssituatie – ook in vergelijk met de conventionele geneeskunde?
We hebben de gezamenlijke literatuur in de loop van het proces meerdere malen bekeken. In het begin kwamen we uit op een zesjarige, zes miljoen kostende PEK exercitie (Programm Evaluation Komplementärmedizin). Later kwamen daar nog meer studies bij. We hebben gezien, dat ook de klassieke homeopathie uiteraard over studies beschikt. Het is niet zo, dat hier geen studies voorhanden waren; er bestaan voldoende zelfgecontroleerde studies. Tegelijkertijd heeft men moeten erkennen dat ook de traditionele geneeskunde bij lange na niet voldoet aan de harde criteria, Level A, die de evidence based wetenschap stelt. De Amerikaanse richtlijnen voor cardiologie zijn bijvoorbeeld slechts voor 20% evidence based.

Welke uitdaging wacht er nu op u?
Het gaat er vooral om, dat de vier in de basisverzekering opgenomen complementaire geneeswijzen, aan de universiteiten adequaat vertegenwoordigd moeten zijn. Daar moet nog een flinke inhaalslag gemaakt worden.

Voor meer onderzoek vertaalt in het Nederlands lees hier.

Translate »